ENERGETICKÝ TEST ČAKER  DIAGNOSTIKA / BIOFOTONIKA /TERAPIE / BIOENERGETICKÉ POLE(BIOPOLE)

BIO-WELL

Integrativní přístup ke zdraví. Diagnostika rychle a přehledně odhalí slabá místa a poskytuje ucelený obraz pro následnou prevenci a stanovení. Test ukáže obecnou úroveň výše energie těla a jednotlivých orgánových funkčních systémů.

Uznávaná metoda i v prostředí klasické medicíny.

Diagnostika a prevence vašeho energetického zdraví

Bio-Well je malé moderní zařízení vynalezené v Rusku založené na metodě Kirlian Photography. Měří, jak naše tělo zvládá stres a přizpůsobuje se mu. Jedná se o skvělý hodnotící nástroj, který vám poskytne okamžitý dojem o tom, co se ve vašem těle skutečně děje a čemu se snaží přizpůsobit. Po sezení obdržíte úplnou zprávu o svém aktuálním stavu s doporučeními, jak jej vyvážit, a také jedinečný hudební soubor, který bude vygenerován pro váš aktuální stav, aby se během několika minut vyrovnaly všechny vaše tělesné systémy.

K čemu může být energetický test dobrý a jak může pomoci?

Někdy nedokážeme identifikovat hlubší příčinu fyzických poruch, únavy, vnitřního podráždění. Ve skutečnosti většinu času existuje souvislost mezi naší každodenní rutinou/mentálním/emocionálním/fyzickým stavem. Přístroj Bio-Well detekuje jemné fyziologické, psychologické, emocionální a duchovní spojení se základními problémy. Zpráva o výstupní analýze a obrázky/grafy pomáhají “vidět” spojení a korelace s tělesně-psycho-emocionálně-spirituálními vazbami na jemnou nebo akutní poruchu. Bio-Well analýza může být přidána jako verifikační a hodnotící nástroj k vaší diagnóze orientální medicíny, léčbě nebo standardním testům prováděným spolupracujícími lékaři.

Někdy vidět znamená opravdu věřit. Software Bio-Well zpracovává získaná data a zobrazuje v jednoduché grafice vaši úroveň energie a stresu, umístění čaker a jejich aktivitu (váš emoční stav), energii v orgánech a meridiánech, úrovně rovnováhy všech systémů, měsíční biorytmy. Tyto informace a interpretace nám dávají něco, čemu říkáme “zlatý rok” pro provádění jednoduchých kroků v péči o zdraví dříve, než se začnou projevovat klinické problémy.

Bio Well je také skvělý nástroj pro sledování změn “před a po”, celkovou produktivitu a efektivitu vašich léčebných sezení, stravy, aktivity, meditace, detoxikace atd. a dokonce i detekci všech těchto aktivit v reálném čase.

Bio-Well je dobře známý monitor, který má po celém světě silnou pověst jako velmi spolehlivý ověřovací nástroj, který se používá v mnoha průmyslových odvětvích, protože umožňuje sledovat účinnost všech procesů, do kterých je vaše tělo zapojeno, a to i v reálném čase.

Frekvenční terapie těla, šetrně

Biowell je zařízení, které poskytuje rychlý přehled o stavu psychiky a fyzického těla. Rychle a přehledně odhalí slabá místa a poskytuje ucelený obraz pro následnou prevenci a stanovení terapie.
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Najdete kontext svých tlaků

Zjistíte, jak váš emocionální stav ovlivňuje fyzický, a proto jak vytváří tlak.

Najděte svou celkovou harmonii

Zjistíte, jak jste energeticky nabití a jaké možnosti vás zharmonizují.

Určete svůj typ terapie

Získejte jasný postup, jak se dostat do kondice.

benefit 4

A short description of the benefit.

Čím je přístroj Biowell zcela výjimečný?

Biowell umožňuje sledovat dynamiku změny stavu těla a mysli klienta. Jeho využití je široké a zasahuje do mnoha dalších oborů – psychologie, psychoterapie, psychohygieny, celostní medicíny atd. 

Práce s emocemi

Meditace dovolí člověku si vyčlenit čas jen na sebe a poslouchat svou duši. Tak člověk získá kontrolu nad svým životem a emocemi.

Diagnostika orgánů

Odhalí, jakým způsobem jsou zásobeny orgány energií – zda jsou přetížené nebo oslabené. Poukáže na případné akutní či chronické procesy, intoxikaci atd.

Vliv emocí na tělo

Rozpoznáním vlivu svých emocí na tělo získávám možnosti tvoření nového životního stylu. Emoce přímo souvisí s naší imunitou a psychickým nastavením.

Energetické centrum

Přehledně zobrazí rovnováhu energetických center těla (čakrová balance), případné vyosení, oslabení.

Zobrazí individuální reakce

Názorně zobrazí reakce na účinky různých procedur, léků, doplňků stravy, ale také duchovních a léčivých postupů. Prokazuje např. vliv meditace, aromaterapie, olejové detoxikace atd.

Obecnou úroveň energie

Ukáže obecnou úroveň výše energie těla a jednotlivých orgánových funkčních systémů. Názorně ukáže odolnost naší osobnosti vůči stresu tzv. stres faktor.

JAK BIOWELL METODA FUNGUJE?

jak Biowell metoda funguje?

Biowell je založen na metodě biofotonové holografie. Metoda biofotonové holografie neboli GDV je moderní metoda funkční expresní balanční diagnostiky založená na záznamu a analýze energetického pole živých předmětů (Kirlianův efekt). Umožňuje vizualizaci biologického záření kolem lidského těla i každého orgánu.

Již v dávné minulosti se vědělo, že každý nosíme kolem sebe určitý světelný obal, což bylo dokumentováno např. na skalních kresbách, křesťanských obrazech atd. Vlastní energii vyzařují nejen lidé, ale i zvířata, rostliny i věci. Tato energie nás ovlivňuje víc, nežli si většina z nás uvědomuje. Vychází z jednotlivých energetických center v našem těle zvaných čakry, které ovlivňují stav orgánů. Ideální stav je, když všechna centra pracují v harmonii a rovnoměrně tělu dodávají energii. Každá čakra přitom vyzařuje svou barvu a všechny dohromady tvoří auru.


Aura je tedy chápána jako energetické pole kolem lidského těla. Využívali ji léčitelé v praktické medicíně již ve staré Indii a Číně, především pomocí přikládání rukou. První důkaz o její existenci přinesl N.Tesla svou černobílou fotografií v roce 1891 a manželé Kirlianovi objevili nový způsob její dokumentace pomocí vysokofrekvenční fotografie. Kirlianova fotografie umožňuje zachytit tvar, velikost i barvu aury, jejím vyhodnocením odhalit mentální a tělesné poruchy lidí dřív, než se projeví viditelně na fyzickém těle a podle toho určit potřebnou terapii.

Semjon Kirlian (1898-1978), ruský fyzioterapeut, vynálezce a průzkumník, učinil tento objev v roce 1939. A jak to často u významných objevů bývá, docela náhodně. Všiml si totiž slabých světelných výbojů, k nimž docházelo mezi kůží pacienta a elektrodou, kterou mu na tělo přikládali lékaři při léčbě elektrickými šoky. Spolu se svou ženou Valentinou se po dvacet let snažil proces fotografování aury ve vysokofrekvenčním elektrickém poli přivést k dokonalosti. Jejich snaha byla nakonec korunována úspěchem. Unikátní fotografie dokazovaly, že organismy jsou obklopeny zářivým obalem.

Postupem doby se podařilo odhalit a dokázat, že se záření zdravých rostlin liší od záření rostlin nemocných. U lidí se aura různí podle duševního stavu. Po mnoha experimentech došli manželé Kirlianovi k závěru, že energetické vyzařování není závislé na elektrocharakteristikách fotografovaného objektu, ale zcela jiných vlastnostech, které souvisejí s tzv. životní energií.

Energetické vyzařování je souborem mnoha polí a emanací, z nichž pouze některé v současné době dokážeme změřit (el.magnetické pole, el.pole, optické projevy atd.). Ostatní pole jsou jakési vyšší součásti polí, které neumíme měřit přímou metodou. Tyto vyšší součásti jsou velice jemnými vibracemi, kterými disponuje každá hmota na úrovni mezimolekulárních sil (Hideki Yukawa- Nobelova cena za fyziku – matematické prokázání těchto částic). Tyto částice nesou specifickou informaci o hmotě – jakési DNA hmoty. Díky této informaci, kterou nesou, vytvářejí energetický prostorový model předmětu. To znamená, že můžeme vyfotografovat auru celého listu stromu, i když z něho byla část odstřižena. Tentýž „prostorový model“ je pravděpodobně zodpovědný za fantomové bolesti pacientů, jimž byla amputována část těla.

Kirlianův efekt se dnes využívá v medicíně, kosmetice, v průmyslových odvětvích, zemědělství a mnoha dalších oblastech poznání a činnosti.

Experiment s utrženým listem

V sekvencích lze vidět, jak „duše” biopole opouští rostlinu a ona umírá.

Pravidelným a opakovaným snímáním je možné zaznamenat účinek stanovených terapií (detoxikace, psychoterapie, koučování, jiné spirituální techniky, aromaterapie atd.). Podle povahy změn v klientských záznamech (monitoring změn jednotlivých snímkování) můžete vidět jak psycho – emocionální stav ovlivňuje vaše biopole a kam se ubírá vaše vitalita a zdraví.

FAQ

Vyšetření probíhá osobní formou. V průběhu sezení jsou pořízeny fotografické scany jednotlivých prstů na rukou. Před vyšetřením je žádoucí neošetřovat ruce krémem, neomývat vodou a mít upravené a krátké nehty. V případě vlhkých rukou a dlouhých nehtů je vyšetření zkresleno.

Biowell je patentovaným přístrojem a metodou týmu ruského vědce prof. Korotkova. Za Biowellem stojí více než 20 let výzkumu a byl certifikován jako jedna z medicínských zobrazovacích metod. Testy funkčnosti probíhají a probíhaly v různých prostředích: armáda, nemocnice, lifestyle centra, korporace.

Vyšetření není vhodné pro lidi s kardiostimulátorem. Dále se nedoporučuje provádět měření při menstruaci. Vyšetření je bezpečné pro děti, matky a těhotné ženy.

Celým procesem vás provede certifikovaný terapeut. Biowell dbá na výběr a proškolení svých terapeutů, proto každý kdo pracuje s tímto přístrojem prochází různými stupni certifikace. Certifikace je povinná. Terapeut se prokazuje osvědčením.

Client Testimonials

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.” Mnoho výhod aB enefit Aura Photography nebo Kirlian Photography 1.] Poznat současné a budoucí zdravotní problémy celého těla. 2.] Zkontrolovat špatný vliv záření mobilních telefonů na zdraví. 3.] Ověřit pozitivní účinek pránájámy a jógového cvičení. 4.] Léčitelé a terapeuti mohou po léčbě získat zprávy před a po. 5.] Zkontrolovat nárůst energie v místnosti po skupinové meditaci. 6.] Řetězoví kuřáci a pravidelní konzumenti tvrdých nápojů mohou zaznamenat nárůst zdravotních problémů. 7.] Rozdíly ve tvarech, barvách a intenzitě vytvořených obrazů údajně poskytují vodítka k celkovému zdraví a energetické úrovni pacientů. 8.] Akupunkturisté mohou například pořídit fotografii aury nebo obraz lidské energie člověka během počátečního hodnocení a vidět zejména tam, kde je energie v nerovnováze. Nejedná se o náhradu tradičních diagnostických dovedností akupunkturistů, ale spíše o doplněk a způsob, jak pacientovi vizuálně předvést své hodnocení. Vědci nebo lékaři také teoretizují, že fotografie aury nebo obraz lidské energie hraje roli při odhalování rakoviny a dalších ničivých nemocí. Například rostliny s rakovinou vykazují velmi živou korónu nebo elektrické pole než zdravé rostliny. To je způsobeno vysokou rychlostí metabolismu rakovinných buněk. 10.] Kirlian Aura Photography může být také schopna léčit pacienty v psychiatrické péči. Obrazy aury mají schopnost zobrazovat emocionální stav fotografované osoby.
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name

ceník

ZDARMA

0
  • 30 minut
  • vstupní pohovor

DIAGNOSTIKA

1500
  • 30-60 minut
  • Vstupní pohovor
  • Zjištění emočního stavu těla

OPAKOVANÉ

990
  • 30-90 minut
  • Individuální konzultace
  • Plán / změna terapií podle výsledků

Potřebujete něco speciálního pro vás na míru? Neváhejte nás kontaktovat níže!

Social Media Posts

This is a gallery to showcase images from your recent social posts

Odběr termínů pobytů

Pokud byste rádi měli přehled o událostech a pobytech, které tvořím, přihlašte se k odběru novinek.

Skip to content